Genel Aydınlatma Metni

TAŞPİ GIDA DAĞITIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
GENEL AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ

Taşpi Gıda Dağıtım Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), iş yapmak/yürütmek ve ziyaret amacıyla gelen, müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, taşeronlar, tedarikçilerin/taşeronların çalışanları, iş ortaklıkları, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlar, kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas bütün gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik ilkelerin neler olduğunun açıklanmasını amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi, ziyaretçisi, tedarikçisi, taşeronu, tedarikçi/taşeron çalışanı, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlar v.b. her nam altında temas eden kişi olmanız sebebiyle Şirkete bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirket tarafından haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,  

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Kişisel Verilerinizi bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlara ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.taspigida.com.tr adresinde yer alan “Taşpi Gıda Dağıtım Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

2. İLGİLİ GERÇEK KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir.

Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİAÇIKLAMA
Kimlik VerisiMüşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçi/taşeron çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;
·              Ad-Soyad,
·              T.C. Kimlik Numarası,
·              Vergi Numarası,
·              Uyruk Bilgisi,
·              Anne Adı- Baba Adı,
·              Medeni Hal,
·              Nüfus Cüzdanı Seri Numarası,
·              Nüfus Cüzdanı Sıra Numarası,
·              Doğum Yeri,
·              Doğum Tarihi,
·              Cinsiyet Gibi Bilgeleri İçeren Ehliyet, Nüfus Cüzdanı Sureti Gibi Belgeler
·              İmza/Paraf Bilgisi.
İletişim VerisiMüşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçi/taşeron çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;
·              Telefon Numarası,
·              Faks,
·              Açık Adres Bilgisi,
·              Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Bilgisi
·              E-Posta Adresi Bilgisi. 
Finansal VeriMüşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçi/taşeron çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;
·              Finansal Performans Bilgileri,
·              Mal Varlığı Bilgileri,
·              Gelir Bilgisi,
·              Harcama Tutarı,
·              Ödeme Bilgisi,
·              Banka Hesap Bilgisi,
·              Gelir Bilgisi,
·              Kredi Kartı Bilgisi,
·              Banka Kartı Bilgisi,
·              Ödeme Bilgisi. 
Özlük VerisiAlt yüklenici, tedarikçi, taşeron ve benzeri iş ilişkide bulunulan kurumların yetkilileri ve çalışanlarından toplanan; 
·              Bordro Bilgileri,
·              Disiplin Soruşturması,
·              Mesleki Yeterlilik Belgesi
·              İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Bilgileri
·              Hizmet Dökümü,
·              İşe Giriş Belgesi Kayıtları,
·              Özgeçmiş Bilgileri, gibi gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan ve mesleki deneyimlerini de içeren her türlü kişisel veriler. 
Özel nitelikli kişisel veriler Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçi/taşeron çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;
·              Din Bilgisi, (Eski Kimlik Nedeniyle)
·              Sağlık Bilgisi 
Hukuki İşlem VerisiHukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler). 
Fiziksel Mekân Güvenlik VerisiMüşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçi/taşeron çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;
·              Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.
Görsel/İşitsel VerisiFiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçi/taşeron çalışanlarından, iş ortaklarından ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;
·              Fotoğraf-görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir. Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç)
DenetimveTeftiş BilgisiŞirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir. 
Pazarlama VerisiMüşterilerden ve ziyaretçilerden pazarlama amacıyla topladığımız;
·              Anket Kayıtları,
·              Çerez Kayıtları,
·              Başvuru ve Şikâyet Formları,gibi kampanya çalışması ile elde edilen veriler. 
Müşteri İşlem VerisiMüşterilerin satın aldığı ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi veriler.
·              Çağrı merkezi kayıtları,
·              Fatura, senet, çek bilgileri,
·              Sipariş ve Talep Bilgisi,
·              Başvuru ve Şikâyet Formları
Risk YönetimiVerisiTicari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler.
İşlem GüvenliğiMüşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçi/taşeron çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;
·              IP Adresi Bilgileri,
·              İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri,
·              Log Kayıtlarıgibi veriler.
Diğer VerilerFiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçi/taşeron çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;
·              Otopark Giriş-Çıkış Saatleri,
·              Etkinlik ve Kampanyalar Esnasında Toplanan Form Belgeleri,
·              Araç Bilgileri.

3.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Veri Sahiplerinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup; aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, Veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

3.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket, Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

3.2. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde

Veri sahiplerimizin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

3.4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.5. İlgili Kişinin Kişisel Verisinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

Veri Sahiplerimizin kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

3.6. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.7.  İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde

Veri Sahiplerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı olarak ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Şirket tarafından yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenme ihtiyacı ortaya çıkması halinde ilgili kişiden açık rıza alınarak veri işlenecektir.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER

Kişisel Verilerinizi,

 • Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi, matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan ve güvenlik kameraları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.
 • İnternet sitelerimiz, mobil site ve uygulamalarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında ve adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”), basılı ve elektronik formlar dâhil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Şirketimizin, organik bağ içerisinde olduğu şirketleri (ilişkili şirket), , iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemekteyiz: 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
 • Açık rızanızın bulunması,

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, Taşpi Gıda tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

 • Şirket İnsan Kaynakları Prosedür, Politika Ve Süreçlerini Planlanması Ve/Veya Uygulanması Amacıyla;

“Çalışanlarının iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi, görevlendirme süreçlerinin mevzuata uygun yönetilmesi, İş sağlığı ve/veya güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, Disiplin/etik süreçleri ile ilgili gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi ve/veya takibi faaliyetlerinin planlanması ve/veya “ alt amaçları ile birlikte 

 • Şirketimizin Ve/Veya Şirketimizle İş İlişkisi İçerisinde Olan Üçüncü Kişilerin Hem Hukuki Hem Teknik Anlamda Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması Ve /Veya Uygulanması Amacıyla;

“Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin düzenlenmesi ve/veya icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirket iç/dış denetim, teftiş, soruşturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, Hukuk işlerinin, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması, Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin düzenlenmesi ve/veya icrası, Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Şirket dışındaki kişilerin bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması ve/veya denetimi, Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması, Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, Fiziksel mekân güvenliğinin temini, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi” alt amaçları ile birlikte

 • Şirket tarafından ve/veya Şirket nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili iş süreçlerinin devamlılığının sağlanması Amacıyla;

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Dijital ve/veya diğer mecralar aracılığı ile toplanan müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin değerlendirilmesi, Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, Şirket Web sitesi de dâhil olmak üzere yazılı ve görsel basın, sosyal medya veya afiş/katalog/bülten gibi şirketin haberlerinin ve reklamlarının geçtiği tüm belge ve mecralarda yayınlanması/paylaşılması, Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi, Satış ve pazarlama analiz çalışmalarının ile Ürün/Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi” alt amaçları ile birlikte,

 • Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Ve/Veya Operasyonel Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması Ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla,

Mal/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülme, mal hizmet satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi, Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, İş faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Satın alma süreçlerinin planlanması ve uygulanması, Şirketimiz ürünlerinin stok ve/veya sevkiyat işlemlerinin planlanması ve/veya icrası, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası” alt amaçları ile birlikte,

 • Şirket Ticari Hayatının ve İş Geliştirme Stratejilerinin Planlanması, Düzenlenmesi ve Uygulanması Amacıyla,

“Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Yatırım süreçlerinin yönetilmesi, İş ortakları /tedarikçi ve taşeronlarla olan ilişkilerin yönetimi, Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile olan organik bağ süreçlerinin gerektirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi ve süreçlerin yönetimi, Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası” alt amaçları ile birlikte

8. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; 

Şirket, faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için,

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Bağlı ortaklık ve iştiraklerimize,
 • İş bağlantılarımıza,
 • Tedarikçilerimize,
 • Taşeronlarınıza,
 • Hukuk, vergi vb. Benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza,
 • Şirket yetkililerimize, 
 • Kanunen yetkili kamu kurumlarına,
 • Herkese açık, (Sosyal Medya Hesapları)
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.), güvenlik alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza KVKK kapsamıda düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirket tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Bununla birlikte; kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme, toplulaştırma, veri türetme ve karma teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir.

Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

11. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

11.1. Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Taşpi Gıda’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.taspigida.com.tr  adresinden ulaşabileceğiniz Taşpi Gıda Dağıtım Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

11.2. Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU YAPILACAK ADRESBAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ 
Yazılı Olarak BaşvuruIslak imzalı şahsen başvuru veyaNoter vasıtasıylaBahçe Kapı Mahallesi 2476 Sokak No:4 Etimesgut / AnkaraZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu İle BaşvuruKayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile taspigida@hs01.kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruŞirketimizin sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle kvkk@taspigida.com.tr                                                      E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.
 • Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.
 • Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

12. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Taşpi Gıda Dağıtım Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

Ticari Unvan : Taşpi Gıda Dağıtım Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres                 : Bahçe Kapı Mahallesi 2476 Sokak No:4 Etimesgut / Ankara

Mersis No       : 0830036659900010

Telefon No     : +90 (312) 397 82 80

Faks No            : +90 (312) 397 44 52

Mail Adresi   : kvkk@taspigida.com.tr

KEP Adresi    : taspigida@hs01.kep.tr

TAŞPİ GIDA DAĞITIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AÇIK RIZA METNİ

Taşpi Gıda Dağıtım Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) “Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” kapsamında kişisel verilerimin,

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin,
 • Kişiye özel pazarlama, reklam, etkinlik, kampanya ve tanıtım aktivitelerinin,
 • Müşteri kazanım faaliyetlerinin,
 • Şirket tarafından sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin,
 • Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin,
 • Şirket tarafından gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin,
 • Şirket kampanyalarına katılım ve kazanım faaliyetlerinin,
 • Mali ve finansal işlemlerin yönetimi süreçlerinin (e-fatura yönetimi v.s.),
 • Fiziksel mekân güvenliği ve denetimi süreçlerinin,
 • Ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenmesi ile kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde gerektiği hallerde yurtdışında ve yurtiçinde yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, bağlı ortaklık ve iştiraklerinize, iş bağlantılarınıza, tedarikçilerinize, taşeronlarınıza, hukuk, vergi, iş sağlığı ve güvenliği, v.b. alanlarda destek aldığınız danışmanlık firmalarınıza, Şirket yetkililerinize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde ve yurtdışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) güvenlik alanlarında destek aldığınız hizmet sağlayıcılarınıza, iletişim firmalarına, aktarılmasına ve fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarımın Şirket sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde herkese açık olarak yayınlanmasına açık rıza veriyorum.
MÜŞTERİNİN
ADI 
SOYADI 
TARİH 
İMZA 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

Taşpi Gıda tarafından, iletişim bilgilerime; tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Ayrıca; iletişim bilgilerimin, ticari ileti gönderiminin sağlanması için Taşpi Gıda’nın hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.